Понедельник, 26.02.2024
Мой сайт
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
Фонд 58 Волынская палата государственных имуществ (1840-1866гг.)
Фонд 58 Волинська палата державного майна
 
Фонд 58 Опис 1
   Розпорядження Міністерства державного майна, листування про створення Волинської палати державного майна та окружних управлінь, журнали засідань про звтвердження штатів палати, 1840-1842рр. (спр. 446). Укази Сенату. Накази, циркуляри по Міністерству державного майна. Журнали засідань палати. Річні звіти. Справи про проведення люстрацій казенних та конфіскованих маєтків. Проекти орендних ферм у казенних маєтках. Інвентарі казенних маєтків. Проекти повірочно-люстраційних інвентарів. Справи про забезпечення утримання православного духовенства. Про прийняття до казенного відомства маєтків католицьких монастирів. Циркуляр Міністерства Державного майна та інструкція про створення архіву при Волинській палаті. Хронологічний каталог карт і планів Волинської губернії (спр. 164). Справи про рекрутські набори у казенних маєтках. Листування, рапорти тощо, про надання однодвірськими громадами ревізьких сказок, списки однодворців по повітах (спр. 692). Про заборону переселення іноземних підданих з Таврійської у Волинську губернію, 1845-1848рр. (спр. 731). Відомості про циган поселених на казенних землях (спр. 779). Про зарахування до числа державних селян вільних людей, однодворців, іноземних підданих та інш.
   Про переведення казенних селян з однієї громади до іншої. Вироки сільських громад про прийняття у сім'ї державних селян, в якості робітників, переселенців з Вітебської, Могилівської та інших губерній (спр. 995). Про поселення євреїв-землеробів на казенних землях, 1853-1855рр. (спр. 1036). Про стягнення недоїмок з єврейських громад. Протоколи палати та листування про приписку іноземців до числа державних селян, влаштування колоній, про права колоністів, відомості про колоністів поселених на казенних і власних землях (спр. 1050, 1060). Справи про прийняття у казенне відомство лісів конфіскованих в участників польского повстання 1831р., ліквідованих католицьких монастирів тощо. Справи по розмежуванню казенних та приватновласницьких земель. Відомості про сільські приходські училища і школи, про кількість церков і духовенство (спр. 644). Відомості і формулярні списки службовців палати державного майна, особові справи.
1620 од. зб., 1840-1866рр.
 
   Распоряжения Министерства государственного имущества, переписка о создании Волынской палаты государственного имущества и окружных управлений, журналы заседаний об утверждении штатов палаты, 1840-1842гг. (дело 446). Указы Сената. Приказы, циркуляры по Министерству государственного имущества. Журналы заседаний палаты. Годовые отчеты. Дела о проведении люстрации казенных и конфискованных имений. Проекты арендных ферм в казенных имениях. Инвентари казенных имений. Проекты проверочно-люстрационных инвентарей. Дела об обеспечении содержания православного духовенства. О принятии в казенное ведомство имений католических монастырей. Циркуляр Министерства Государственного имущества и инструкция о создании архива при Волынской палате. Хронологический каталог карт и планов Волынской губернии (дело 164). Дела о рекрутских наборах в казенных имениях. Переписка, рапорты и пр., о предоставлении однодворскими обществами ревизских сказок, списки однодворцев по уездам (дело 692). О запрещении переселения иностранных подданных из Таврической в Волынскую губернию, 1845-1848 (дело 731). Ведомости о цыганах поселенных на казенных землях (дело 779). О зачислении в число государственных крестьян вольных людей, однодворцев, иностранных подданных и пр.
   О переводе казенных крестьян из одного общества в другое. Приговоры крестьянских обществ о принятии в семьи государственных крестьян, в качестве работников, переселенцев из Витебской, Могилевской и других губерний (дело 995). О поселении евреев-земледельцев на казенных землях, 1853-1855гг. (дело 1036). Об удержании недоимок с еврейских обществ. Протоколы палаты и переписка о приписке иностранцев в число государственных крестьян, устройство колоний, о правах колонистов, ведомости о колонистах поселенных на казенных и собственных землях (дела 1050, 1060). Дела о приемке в казенное ведомство лесов конфискованных у участников польского восстания 1831г., ликвидированных католических монастырей и т.д. Дела о размежевании казенных и частнособственнических земель. Ведомости о сельских приходских училищах и школах, о количестве церквей и духовенства (дело 644). Ведомости и формулярные списки служащих палаты государственного имущества, личные дела.
Количество дел 1620, 1840-1866гг.
 
Фонд 58 Опись 1
Дела о колонистах, переселенцах, рекрутских наборах, ревизские сказки.
 
Фонд 58 Опись 1 Дело 115
Дело о проведении люстрации казенных имений Богдановка, Базалия, Василевка и др. Староконстантиновского уезда. 01.01.1853-24.06.1858гг. 149 л.
 
Фонд 58 Опись 1 Дело 172
Дело о проведении поверочной люстрации в казенных имениях Житомирского уезда. Не ранее 1860г.-12.03.1873г. 488 л.
 
Хозяйственное отделение. Стол 1-й
 
Фонд 58 Опись 1 Дело 213
Приказы по корпусу лесничих. Циркуляры министерства государственных имуществ о переименовании (перемещении?) лесных чиновников, об увольнении офицеров корпуса лесничих и другим вопросам по личному составу. Список лесных кондукторов. 13.09.1840-не ранее 20.04.1897гг. 234 листа
 
Фонд 58 Опись 1 Дело 234
Дело о проведении люстрации казенных имений Левковец, Богдановка, Ожеговец и др. Старо-Константиновского уезда. 15.05.1844-07.09.1856гг. 197 л.
 
Хозяйственное отделение. Стол 2-й
 
Фонд 58 Опись 1 Дело 443
Указ Правительствующего Сената и переписка с чиновниками особых поручений, рекрутскими присутствиями и окружными управлениями государственных имуществ о проведении очередного рекрутского набора. Списки семейств однодворческих обществ, подлежащих отбыванию рекрутской повинности. 16.07.1840-07.04.1841гг. 378 л.
 
Фонд 58 Опись 1 Дело 445
Циркуляры министерства государственных имуществ об освобождении причетников от казенных повинностей, о порядке выборов раскольников из государственных крестьян на общественные должности, о переселении раскольников в Закавказский край. 23.03.1840-28.12.1863гг. 68 л.
 
Фонд 58 Опись 1 Дело 527
Протоколы палаты и переписка с губернатором гор. Житомира и окружными управлениями государственных имуществ о перемещении и увольнении чиновников ведомства палаты. Формулярные списки чиновников. 24.01.1845-31.07.1846гг. 268 л.
 
Фонд 58 Опись 1 Дело 595
Дело об обеспечении содержанием православного духовенства Лютаровецкого прихода, Старо-Константиновского уезда. 14.01.1852-30.11.1857гг. 24 л.
 
Фонд 58 Опись 1 Дело 629
Ведомости и списки служащих палаты государственных имуществ. 28.02.1854-12.01.1856гг. 260 л.
 
Фонд 58 Опись 1 Дело 634
Записки палаты и рапорты окружных управлений о награждении чиновников. Списки представленных к награждению. 23.11.1859-26.11.1860гг. 71 л.
 
Стол рекрутский
 
Фонд 58 Опись 1 Дело 651
Сведения о количестве однодворцев, казенных крестьян и вольных людей, подлежащих отбыванию рекрутской повинности по участкам и уездам губернии. 29.05.1840-04.05.1843гг. 333 л.
 
Фонд 58 Опись 1 Дело 692
Распоряжения министерства государственных имуществ, рапорты старшин однодворческих обществ и переписка с казенной палатой и окружными управлениями государственных имуществ о представлении обществами однодворцев ревизских сказок. Списки однодворцев по уездам. 04.02.1843-29.07.1846гг. 1101 л.
 
Фонд 58 Опись 1 Дело 708
Донесения начальников окружных управлений государственных имуществ о причислении к государственным крестьянам лиц из других сословий. Ревизские сказки указанных лиц. 22.01.1845-02.09.1848гг. 390 л.
 
Фонд 58 Опись 1 Дело 754
Переписка с Волынской казенной палатой и окружными управлениями государственных имуществ о приписке лиц разных сословий к государственным крестьянам. Ревизские сказки указанных лиц. 08.01.1846-11.05.1848гг. 514 л.
 
Фонд 58 Опись 1 Дело 779
Сведения о цыганах, поселенных на казенных землях по сельским обществам. 1854-22.03.1855гг. 86 л.
 
Фонд 58 Опись 1 Дело 818
Дело об отдаче государственных крестьян с. Павлович Владимир-Волынского уезда Ляльку Т. и Сеню Е. в рекруты в счет будущих наборов и о бегстве Сени Е. в Австрию. 25.05.1847-01.08.1851гг. 52 листа
 
Фонд 58 Опись 1 Дело 942
Дело по ходатайству жителя с. Цевеличи, Владимир-Волынского уезда, австрийского подданного Райковского о причислении его к государственным крестьянам Павловичского общества. 07.06.1850-22.06.1853гг.
 
Фонд 58 Опись 1 Дело 959
Дело о переселении 31 семейства менонистов из Таврической губернии в колонию Гейнриховдорф, Волынская губ. 23.10.1850-14.06.1856гг. 82 л.
 
Фонд 58 Опись 1 Дело 1001
Прошения государственных крестьян об освобождении их от рекрутской повинности в связи с тяжелым положением. Списки призывников по рекрутским участкам. 26.01.1852-17.10.1853гг. 446 л.
 
Фонд 58 Опись 1 Дело 1029
Сведения о переселении крестьян в другие губернии и из одного селения в другое. 31.05.1853-31.07.1853г. 62 л.
 
Фонд 58 Опись 1 Дело 1050
Протоколы палаты и переписка с министерством государственных имуществ и казенной палатой о приписке иностранцев к государственным крестьянам, об устройстве для них колоний, о правах колонистов. Ведомости о колонистах и менонистах, поселенных на казенных и собственных землях. 05.10.1855-31.12.1859гг. 452 листа
 
Фонд 58 Опись 1 Дело 1093
Дело по ходатайству государственных крестьянина Павловичского имения, Владимир-Волынского уезда, Ножинского об исключении его с семьей из податного сословия и разрешения переезда в Польшу. 03.07-12.08.1857г. 4 л.
 
Фонд 58 Опись 1 Дело 1205
Дело по ходатайству "вольных людей" Павловичского сельского общества Гриневича П. и Скибинского А. о разрешении им переселиться с казенной земли на помещичью. 18.06.1858-27.03.1860гг. 15 л.
 
Фонд 58 Опись 1 Дело 1261
Дело о перечислении однодворца Любомльского общества, Владимир-Волынского уезда, Саржевского Г. в государственные крестьяне Павловичского сельского общества. 11.10.1858-20.01.1860гг. 21 лист
 
Фонд 58 Опись 1 Дело 1312
Сведения о семействах государственных крестьян, подлежащих отбыванию рекрутской повинности. 08.05.1861-11.01.1862гг.
 
Лесное отделение. Дела 1348-1380
Судное отделение. Дела 1381-1394
 
Фонд 58 Опись 1 Дело 1390
Дело о приеме в казенное ведомство имений в сс. Волице и Клитне, Староконстантиновского уезда, конфискованных у участника польского восстания Вонсовича И. 20.02.1847-17.10.1862гг.
 
Контрольное отделение. Стол бухгалтерский. Дела 1395-1465
 
Фонд 58 Опись 1 Дело 1420
Дело о внесении помещиком Гулевичем в казну 2000 руб. фундушевого капитала. 05.05.1844-29.05.1853гг. 194 л.
 
Фонд 58 Опись 1 Дело 1423
Дело о взыскании фундушевого капитала с имений помещика Косинского во Владимир-Волынском уезде. 02.08.1845-17.06.1857гг. 40 л.
 
Личные дела. Дела 1466-
 
Фонд 58 Опись 1 Дело 1559
Поплавский Марцелин Доминикович. 21.05.1848-19.06.1864гг. 49 л.
 
Фонд 58 Опись 1 Дело 1560
Поплавский Осип Павлович. 14.12.1846-27.10.1864гг. 33 л.
 
Фонд 58 Опись 1 Дело 1563
Рафальский Горфирий Федорович. 19.03.1851-28.10.1863гг. 94 л.
 
 
Вернуться в Государственный архив Житомирской области 
Поиск по сайту
Copyright MyCorp © 2024
Бесплатный конструктор сайтов - uCoz