Вторник, 05.03.2024
Мой сайт
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
Фонд 146 Опись 1 Дело 2662 Страницы 3-7 с переводом на русский язык
 
Страница 3
 
Roku tysiąc osiemset dwódziestego siódmego Miesiąca Stycznia pietnastego dnia Przed aktami ziemskiemi gubernii Wołyńskiej Powiatu Starokonstantynoskiego i przed Wacławem Papławskim pisarzem ziemskim Powiatu tegoz. Stając osobiście Ur. Franciszek Kaliński ten akt tradycyjny excezyjny na zemi pewnej Wzi Wolicy Wąsowiczowikicy wposiadaniu W. Kaietana Tymińskiego zostaiącej przez Starokonstantynowskiego Niznego Ziemiskiego Sądu W. Czołokiiewskiego na dwóch arkuszach papieru pięćdziesiątkopiekowego na rzecz stawiącego dopełniony do akt Ziemskich Gubernii Wołyńskiej powiatu Starokonstantynowskiewgo w oblatę pudał. Który w tez akta do protokołu zapisowego pod № 17:ust. Zapisany tezmi słowy. Za rozkazem Jego Imperatorskiej Mości Samowładnego Wszech Roszyą działo się na gronie dóbr Wzi Wolicy Wąsowiczowska zmiany w Gubernii Wołyńskiej Powaiatu Starokonstantynowskim syluowancy dziedzictwa Jw. Gabriela Dumin Wąsowicza uległy w domie przewiłego Pawło i zto gryna uprzytomnowi Ur. Kazimierza Domańskiego, Antoniego Leśniewicza, Franciszka Szmoniewskiego, Stanisława Grzechowskiego i innych wieku temu dzieła obecnych roku 1826 dnia 27 Marca. Urząd exekutoryalny w osobie ajiejsora Sądu Niznego Ziemskiego Powiatu Starokonstantynowskiego z mocy ukaza Sądu Powiatowego Ziemskiego Starokonstantynowskiego roku tego z 1826 dnia 14 Marca za №182 wypadłego którym Sąd ten po wysłuchaniu zprawy zpowodztwa Ur. Frańciszka Kalińskiego przeciwko Jw. Garielowi Dunin Wąsowiczowi. D.P. i jego zastawnemu posiadajązowi W. Kaietanowi Tymińskiemu stronie prawem zkonwinkowany tudziez Urządem Exekutoryalnym Gubernii Wołyńskiej po zwanym do atentowania justyfikuyi procesji i do podania dóbr Wzi Wolicy Wąsowiczowika zwany prawcem ikonwinkowanych i procesjowi uległych ato na satysfakcją summy kapitalnej złotych dwa tysiące dekretem Sądu Ziemskiego Powiatu Starokonstantynowskiego roku 1825 dnia 19 Oktobra zapadłym wraz zprowizją procesjem i poszlinami przysądzonej, a dekretem exekucyjnym dnia 18 lutego 1826 roku postanowił zalecie ukazem tutej zemu Niznemu Ziemskiemu Sądowi: niniejszym zalecił: iż by ten chocby wiednej osobie z składu swego na grónt Wzi połowy Wolicy Jw. Wąsowicza dziedziczcy procesjem zajętej ziechowszy i otom kogo wypadnie zawiadomi najprzód zaległych natych dobrach niedoimie wywiedział się i doniczwłocznego niszczenia tej w tutejsze powiatowe kazno wolnozi wytrzymania uiszczoncy zprowentu dóbr tradycji uległych, po czem za złożeniem ze strony Ur. Kalińskiego dokumentow summę kapitalną procentową procesjową i poszlinną do ogółu zliczyd inwentarz tych dóbr zwyszczególnieniem poddanych ciągłych i pieszych i ogradomych odbywanej
 
Страница 3 оборот
 
przez nich panszczyzny dni letnich i szarwarków tudziez dawanych i opłacanych grynszow i danin z tradycji stawionej gromady ztmiać cene powinien daninom i wszystkim artykułom podług zwyczain wokolicy praktykowanego ustanowił, a podpisaniem inwentarza i podpisaniem tez dobra połowe Wzi Wolicy Jw. Wąsowicza dziedziczne Ur. Franciszkowi Kalińskiemu na wytrzymanie summ kapitalnych procentowej, procesyjnej i poszlinny nieczymniąc poprzedniczych tradycji. Kontraktno zastawnych procesji uprzedzających sekwetrów zaprzeczenia i niedoimień skarbowych proporcjonalnie zwykłym porządkiem w tradycją podał, a po takim podaniu dzieło swoie tradycyine uformowałszy wiednim exemplarzu na Gronie zostawił, a drugim do Sądu swego przy raporcie przesłał, co powinien będzie pod odpoiedzią pisowną za Wwszelki uhibienia ściągnąc się maiąc. Jakiewcje podania nikt zbraniać i przeszkadzać niema pod o stronią prawa 1784 roku przepisanym na Grónt i micy wyrazone ziechawszy Jurysdyksją zwoią ufundował i następnie ekonomie Jw. Gbriela Dunin Wąsowicza dóbr Wzi Wolicy dzidzica o złożeniu inwentarza i stawieniu gromady kontraktow zastawnych małych dobrach znajdujących się ten uprzedzających niewolnikach skarbowych ztychze dóbr naleznych oraz poprzedniczych tradycjach małych dobrach powiestką z zurnału swego na dniu dzisiejszym 27 Marca 1826 roku za №148 zawiadomił, a Ur. Franciszka Kalińskiego w złożenia dekretu całego procesji dług onemu od Jw. Gabriela Wąsowicza również za procesji poszliny i obowiązał, a po zawiadomieniu stron obydwóch czynności swą zwykłym porządkiem dla nadchodzącego wieczora i nazajutrz dnia niedzielnego do dnia 29 odłożył , a wnadejszłym dnia 29 Marca Jurysdykują swą podniósłszy lutym czasie odpowiedz od W. Kaietana Tymińskiego nadaną zwyz zmiankowaną powiestkę odebrałszy, w której poiaśnia, ze od lat iuz osmiu w wzmiankowanych dobrach Wzi Wolicy Wąsowiczowskicy zadnej Jw. Gbriela Dunin Wąsowocza niema, i ze tenze W. Kaietan Tymiński od takich to lat na połowie Wzi ust zastawonym na której dnia teraźniejszego 19 February zych miesiąca i roku przez aiejzora Starokonstantynowskiego Ziemskiego Niznego Sądu W. Kączewskiego wdługu i narzecz W. Jakóbowi Katowiczowi tradycją dopełniona zastała udowód czego exemplarz aktu w tym Urzędzie złożył Ur. Franciszek Kaliński osobiście, złożone czyni wniesienie aby tez dobra połowy Wzi Wolicy w zastawie W. Kaietana Tyminińskiego będące w tradycją W. Jakóbowi Opatowiczowi podaną procejami Ur. Franciszka Kalińskiego uległe temu ż Ur.Kalińskiemu w tradycyą supertezji podaie i wszystkie dokumenty złożył iakoto roku 1818 dnia 4 Februarii od Jw. Gabriela Dunin Wąsowicza Ur. Franciszkowi Kalińskiemu na summę złotych dwa tysiące zprocentem szostym dany, a roku 1821 dnia 11 Marca w aktach Ziemskiego Starokonstantynowskiego ikryptu roku 1824 dnia 19 Januarii w aktach Ziemię Starokonstantynowskiego Sądu zeznanego od Ur. Franciszka Kalińskiego po Jw. Wąsowicza i innych o zapłacenie złotych dwa tysiące zprocentem o zwrot poszlin prawnych rellacyach roku tego z dnia 9 Februarii w tym że Sądzie ze strony Ur. Franciszka Kalińskiego na Jw. Gabriela Wąsowicza i W. Kaietanem Tymińskim wzysku pierwszym kondemnaty roku tego ż dnia 20 Maja od tego z i potych ze i wiednym dziele na tez Sądy wydanego roku tegoz dnia 10 Junii wtym ze w zysku powtórnym kondemnaty extrakt roku 1825 dnia 19 .
 
Страница 4
 
Septembra odtego ż po tychże i wiednym że interesie wydano i powinnego po ziemi Rellacyal. Roku tego ż zmiana Wzi Wolicy, gdzie ziemskim powiatu Starokonstantynowskiego mieszkającego, gdy ur. Kalińskim siedmy, a Gabrielem Wąsawiczem i Tymińskim // o zapłaceniu summy złotych. Złotych dwa tysiące z procentem poszlinami i przysobami. Zapudły solutionis (Dekret._Roku 1826. dnia 29 Stycznia) w aktach tego ż Ur. Franciszka Kalińskiego przeciwko Jw. Gabrielowi zostawił Wąsowiczowi o sprzeciewienie się dekretowi i niewydawieniu w terminie summy zaniesionej do Manifestu roku tego ż dnia 29 stycznia złotych ze wskazaniem exekucji do dóbr rzeczy ekzowanych i na rzecz sądu wydanego po pozew Rellacyal. W ostatnim roku tego ż dnia 18 lutego między Ur. Kalińskim a Jw. Wąsowiczem i W. Tymińskim wskazujący exekucją do dóbr w okolicy. Profejami uległych zapudły (Dekret z których (dokumentacja do obliczenia summ. Ur. Franciszkowi Kalińskiemu od Jw. Gnóry dla Wąsowicza należnych mu tak kapitalny procentowy i akateż i poszlinny Urząd exekutoryalny przydepnie i najniebezpieczniej oblicza sposobem i akoto.) Ze skryptu Roku 1818 dnia 4 Februari od Jw. Gabriela Wąsowicza Ur. Franciszkowi Kalińskiemu danego summy kapitalnych złotych (dwa tysiące, procentu zaś od tej summy licząc Dekretu solutionis od dnia 4 Februari 1818 roku do iżazu sprzeciewienia się za rok jeden poprzez od sta złotych sto, a od czasu srzeciewienia się to 1819 roku dnia 7 Februari po dzień dzisiejszy i od dnia dzisiejszego za rok następujący 1826 po dzień 24 marca 1827 roku za jest za lat miesiąca jeden i dni po siedem od stu złotych tysiącu sto trzydzieści sidem groszy piętnaście, a razem procentu złotych tysiąc dwieście trzydzieści siedem groszy, pietnaście poszlin rubli miednych iżeść czyli złotych 12, za dwie te jedną stronie i pud takij złotych trzydzieści trzy groszy o mnacie. Za kondemnat dwie licząc każdą półzit cztery złotych sto siedemdziesiąt dzieięć groszy, cztery złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy za publikację i kontrawercję złotych (Dziennie osiemdziesiąt jeden groszy do skrzynki sądowcy przyjmujący Dekretu otwarcia złotych osiem za użycie papieru skarbowego w całej sprawie na ukazy i pawiestki niemniej całej procesji i akt tradycyjny arkuszy 24: złotych 24, a razem wszystkich summ kapitalnych, procentowych, przejrzanych i poszlinnych w ogół zebranych złotych trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt i sześć groszy).
 
Страница 4 оборот
 
Dwadzieścia jeden od Jw. Gabriela Dunin Wąsowicza dla Ur. Franciszka Kalińskiego ///Janowscy gdy Jw. Gabriel Dunin Wąrowicz ni bez zastępni zastawny połany Wzi Wolicy N. Kuistan Tymiński zatem takuwą summę zarzateczną Ur. Franciszkowi Kulińskiemu przyznawszy, a potegaigę na Dekrecie solutionis w Sądzie Ziemskim powiatu Starokostantynowskiego roku 1825 z dnia 19 Oktobra zapudłym i wpunkcie brzmiącyn wte słowa Sąd przeło sporów stron, chociaż umocowany U.Tijmińskiego uwolnienianego od płacenia Ur. Kalińskiemu summę złotych dwa tysiące iskryptem Jw. Gabiela Dunin Wąsowicza zapewnionej iako Zastawnego tych że dóbr Wzi Wolicy posiadacza ząda, kiedy iedną kontraktu a dobrach między Jw. Gabrielem Wąsowiczem a sobą o zastawędóbr Wzi Wolicy za co ar tego nie składa i Sądu nieprzekonywa czyli jego zastawę isprzedza skrypt Ur. Kalińskiego z Jw. Hrabig Dunin Wąsowiczem w Sądzie swoim toczany przeto złych w zględach nie modz zyskać uwolnienia od płacenia ze Wzi Wolicy U.Tymińskiego dokładnie dawały jakcjonowanie przez podanie w tradycjach podanych Wzi Wolicy wposiadaniu U.Tymińskiego uległy przystępnie i następnie za dalszego złatwienia dzieła niniejszego zabiera się najprzód wskazanym inwentarzu zporządzonym w akcie tradycyjnym dnia dziewiątego marca też roku ze puł dani Dmytro Jawiuk Hrycko, Kramien Fedko Stepaniszyn i Fedor Garbaty dwarazy w Inwentarzu, raz w porządku ciągłych, drugi raz w porządku pierwszych na intratę położoni, a powziowszy dokładną wiadomość, że niektórzy pod dani ciągli iakoto: Zacharko Syczuk, Fedko Homenin, Jarmo Sztolryn, Semen Koznezuk i Michalo Lewczuk, i Tymko Mokuzuk zupełnie Inwentarzem niezajęci. To z takawego nazględu dostanie nia całej gromady i uczynienia z owej indegacyi i odbywanych przez nich roboicznach i daninach dla ułożenia z tego Inwentarza Urząd Exexitoryany przystępnie i inwentarzy wyprowadza następującym sposobem____ ____ ____ ____ ____ __
 
Страница 5
 
INWENTARZ Inwentarz dóbr Wzi Wolicy Wąskowiczowscy posiadaniu zastawnemu W.Tymińskiego uległy przypadaniu w Tradycją supercyzją Ur. Franciszkowi Kalińskiemu Roku 1825 dnia 20 Marca spisany _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Страница 5 оборот
 
Janowe punszczyzny i duniny złożoni do zucycznów w okolicy praktykowanych, a szczególnie do tradycji ze Wzi Wolicy przez U. Jakóba Opatowicza w roku teraźniejszym dnia 19 Marca rozciągnionej amulzji następnej summary niż rocznej intraty ustanawia. ------
Podpisaniu faktów ego inwentarza i ztego wynalazłszy w nim intratę złotych dwa tysiące sześćset siedmdziesiąt cztery groszy dwadzieścia trzy i ztakawej potrąłszy na dyzpozytora złotych po pięćdziesiąt i podług zwyczaju wtey Wzi praktycznego na najęcie takowego złotych dwadzieścia resztujące intratę, złotych dwa tysiące pięćset cztery groszy drodzienia trzy naraty i funkcją Ur. Franciszka Kalińskiego dla wyboru summ od. Jw. Gabriela Dunin Wąsowicza należnych exekutoryalny Urząd przeznacza paławy Wzi Wolicy niewyłącza ią nic co iest wposiadaniu W. Kazietana Irmieńskiego podług inwentarza zwszystkimi poddanymi prawem poiedynkami i pieszenii ztych powinnościami i daninami ztaniami oziminą zazianemi podiarzyni i połonina przypudającemi liane ziemia dworskimi, i ogrodami pasieczyskami niczaiętymi, temuż Ur. Franciszkowi Kalińskiemu w tradycją supercyzją podani. Która po ukończony tradycji W. Opatowicza naty czyż
 
Страница 6
 
excetuijący w miesiącu Marcu następującego 1827 roku ma na nastąpi i do całkowitego wyboru summy trwać powinną będzie. Poddani powinni odbywać będą tym porządkiem. Każdy poddany tak ciągły iaku i pieszy do iakiey bądź roboty wychodzi o wrzodzi, a w konczyc o zachodzie słońca powinien wzbierani zboża snop czteropiędziony tak oziminy iako i jarzyny wiązać mającą oziminy zaś po kopie i pud a jarzyny, po kop cztery wiązać – młocić oziminy po kopie udnej, a jarzyny popudtory kopy. Za dzień paniszczyzny orząiemu zwym pługim morg iwen nszczyzny dni dwa liczy się – zprzęgaicym dwom na pług uden – za wyorani morgu udnego paniszczyzny podnii udnym, zaudno radło dzun jeden. Bran dwie zliewaczem dzun jeden uzyni podnad zbranaportem niedalcy nadmil 9 za dni 3 paniszczyzny na które oziminy korcy 6, a jarzyny korcy 7 nabirai mają wzte powinności zadobrej drogi i czasu od gospodarstwa wolnego odbywać maią. Wendlenie oczyszcenie dowłókna zpowinno zie każdy poddany parowy kopę jedną garni poidynek 40, a pieszy 30. Traytorowi oddać powonnin. Kapustę podług zwyczain sadzii swoią rosadą i one podlewać az doprzyjęcia się. Pełcie pozniy ogrodu dworskiego zpiwszego ziela bez panszczyzny poddani złatwiać powinni uczyć zaś tłuk w lato dwa razy ito zadobrowolną zgodą i zautraktowaniem ludzi tradydorowi wolno będzie na opud dla trudydora zlaku do tych dóbr naleznych po dwie tur zi na tydzień lub wmieńcu tych drzewa ture iedną, a nienaodby tą potrzebę dworzą dla poprawienia budynku, iakotez narzędzi gispodarki dla poddanych ztych ze lazow trudydor drzewa mocen uzyć będzie zaległozi napoddanych otanawiąc intrate trudydoroiwi izuliby te dla waznych przyczyn złubni poddanych lub tym podone okazały się takowe trudydor wyzyikować będzie mocen podwystąpieniem tradycji. Aróza dzienna iako tez i warta nocna dla tradytra naznacza się dla pamieszkania trudydora folwark ztary Jw. Gabriela Wąsowicza przeciwko Domu W.Tymińskiego będącej zpołową taku ztodołą zpiechlerzem i bynykami dla trudydora naznacza się które wtakim stani wianim odbierze zostawić obowiązany będzie zaniem tak ozime iakotez i jare iakie tenze trudytor zastanie lub odbierze taki i jwzi zboża i natakiy uprawie roli odziać obowiązany. Chociaż przy dopełnieniu trudy nA gronii okazii się ze znajduiące wtych dobrach szynk w mieniu będącej zostawiony iest na cel podatków monarszych. Jednak gdyby nieodbyła potrzeba zayszła zaspokoienia takowych za część w tradycyą zobże podaną twy tenze trudytor obowiązany będzie zaspokjoić takowe a zprowentow zobie podanych wytrzymać mocen będzie i tym po-
 
Cтраница 6 оборот
 
rządkiem urząd dzieło exkutoryalny ułatwiwszy dobra poławe Wzi Wolicy nieniejszą tradycją zajęte gromad zwoławszy tym zolwił aby po ukończeniu poprzedniczcy tradycyi W. Opatowicza nieniejszemu trudytorowi posłuszeństwo czynili umysł ukazu zobie danego zpisałszy dwa exemplarze aktu i zostawiłszy wolne jutromitowanie się doby części trudytorowi ieden na gróncie i drugi do Sądu ztego miejszowa ekonomią odopełnieniu takicy tradycyi prawiczcą zwą zawiadomi poztanowił której to tradycjyi nikt jrzytować i przeszkadzać niema pod ostrożnią prawa tysiąc siedemset osiemdziesiąt czwartego roku przepisanego akty oblaty aktu tradycyjnego podpis ręki Urzędnika ust takowy. Starokonstantynowskiego Niznego Ziemskiego Sądu i Zasiedatel Czołobiewski, a tak ta obłata aktu tradycyjnego zupełnie w do złowa w aktu niniejsza Ziemskie powiatu Starokonstantynowskiego ust zapisana.
 
Страница 3
 
Тысяча восемьсот двадцать седьмого года Пятнадцатое января
Перед земельными актами Волынской Губернии повяту Староконстантиновского и перед Вацлавом Паплавским, местным писателем этого же повяту. Стоя лично рождённый Франчишек Калинский этот традиционный акт об определённом участке земли села Волицы, которое принадлежит семье Вонсовичих. Распоряжается и управляет этими землями В. Каетан Тыминьский. Этот акт о земельных участках и их управлении находится в Нижнем Земельном Суде Староконстантиновского повята. Этот документ состоит из двух листков бумаги стоимостью пятьдесят копеек, приложенный к актам Земельной Волынской Губернии Староконстантиновского повята. Эта запись находится в протоколе под номером 17: было произнесено устно и записано теми же словами (дословно). За указом Императорского Величества всех Россиян происходили большие перемены и изменения в селе Волицы, в Волынской Губернии Староконстантиновского повята. В этом документе сказано про наследство, которое получил Габриель Дунин Вонсович. Там же упомянуты такие имена: Кажимеж Доманьский, Антоний Лешневич, Франчишек Шмоневский, Станислав Гжеховский и другие. Действие происходит 27 марта 1826 года. Исполнительные органы в особе контроллера Нижнего Земельного Суда Староконстантиновского повята в силу указа Суда Староконстантиновского повята, выданного 14 марта 1826 года за №182. В этом же году было заседание по вопросу рождённого Франчишка Калинского против Габриеля Дунин Вонсовича и заместителя В. Каетана Тыминьского. Суд принял решение на основании позиций юриспруденции об изымании суммы денег за использование земель. Сумма составляет две тысячи декретом (указом) 1825 года. Также была изъята сумму на основании декрета (указа) 18 февраля 1826 года. Суд принял решение о том, что Пан Вонсович, унаследовавший земли, должен проинформировать об этом суд. Также он должен оплачивать взносы в казну Суда. Рождённый Калинский, в свою очередь, должен представить документы о процентной сумме и о пошлинах, которые должны быть указаны в инвентаре, с обозначенным количеством подданных на гужевом транспорте и рабочих без транспорта.
 
Страница 3 оборот
 
В отчётном инвентаре должны быть указаны летние дни и шарварки. Обязательно должно быть указано количество выплаченных денег. Размер оплаты гриншами и данины. Инвентарь должен быть подписан тем, кто его создал, согласно правилам. Был подписан документ о передаче половины имения села Волицы Вонсовича в пользование Франчишку Калинскому для получения определённой процентной суммы, пошлины, не придерживаясь предыдущих правил (традиций). Это документ был оформлен в виде контракта, обговорив все противоречия и финансовые несоответствия. После чего эти документы были оформлены в двух экземплярах. Один экземпляр он оставил себе, а второй выслал почтой в Суд с уведомлением. По закону актов 1784 года никто не имеет права запрещать и мешать заниматься землями села Волицы. Никто не имеет право вмешиваться в управлении землями, земельные контракты, инвентарь. Сегодня 27 марта 1826 года за №148 судья проинформировал, что рождённый Франчишек Калинский должен оплатить долг Габриелю Вонсовичу, а также пошлины, а также сказал, что проинформирует о решении две стороны. Информация будет передана согласно закону вечером или послезавтра, в воскресенье до 29 дня. Судья отложил это дело до 29 марта. А в наступившем дне 29 марта согласно позициям и правам юрисдикции получил ответ от В. Каетана Тыминьского в виде повестки. В ней шла речь о том, что уже восемь лет в вышеуказанных владениях села Волицы Вонсовичовсцы ничего не имеют, и что этот же В. Каетан Тыминьский с таких-то лет находится в долгу на сегодняшний день 19 февраля этого года. Также в этой повестке указано, что вся эта информация есть в одном экземпляре в пользу В. Якубу Катовичу в Суде Староконстантиновского повята. Рождённый Франчишек Калинский представил лично документ в Суде. Его документ внёс изменения в управлении землями. Половина села Волицы, которой в данный момент управляет В. Каетан Тыминьский, согласно правилам (традиции) передаётся В. Якубу Опатовичу, а часть согласно процессу Рождённому Франчишку Калинскому. Все эти документы он представил 4 февраля 1818 года. Сумма, предоставленная Габриелем Дунин Вонсовичем Франчишку Калинскому, составляет две тысячи с процентом (6%). А 11 марта 1821 года в актах Земельного Суда Староконстантиновского повята и в документе от 19 февраля 1824 года от Франчишка Калинского и от Вонсовича о внесении суммы в размере двух тысяч злотых с процентами, а также документы информируют об оплате ними правовых пошлинных. Это происходило в этом же Суде со стороны Франчишка Калинского в пользу Габриеля Вонсовича и В. Каетана Тыминьского. Эти оплаты в суд производились 20 мая, потом также в этом суде 10 июня и повторный раз в казну Суда 19 июня 1825 года.
 
Страница 4
 
Оплачено в сентябре этого же года и выдано с той же целью об изменениях земельных вопросов в селе Волицы. Село Волицы находится в земельном повяте Староконстантиновского района. В этом селе жил седьмой из династии Калинский. В документе идёт речь об оплате суммы в злотых между Калинским, Габриелем Вонсовичем и Тыминьским. Сумма составляет две тысячи с процентами и пошлинными, взносами. Достоверность фактов (указ 1826 года 29 января) в актах Франчишка Калинского. В уже упомянутых актах говорится о том, что Франчишек Калинский был против сплачивания денег Габриелю, а Вонсовичу он оставил документ о не согласии с указом и не выдаче в срок суммы денег, которая была зафиксирована в Манифесте этого же года 29 января. Эта сумма была нужна также Суду на судовые акты. 18 февраля этого же года между Калинским, и Вонсовичем, и Тыминьским были разделены суммы для оплаты в пользу добра околицы. В документах есть информация о расчёте сумм, которую выплатит Гнура Франчишку Калинскому. Тот, в свою очередь, выплатит из этой суммы большие проценты Вонсовичу, а также пошлины, установленные Управлением принудительного взыскания. Из заёмного письма от 4 Февраля 1818 года от Габриеля Вонсовича вытекает, что Франчишек Калинский получил взаймы две тысячи злотых с процентами. Проценты насчитывались с 4 февраля 1818 года. Насчитывался 1 процент от 100 злотых до момента спора. Начиная с 7 февраля 1819 года по сегодняшний день и за 1826 год до 24 марта 1827 года, за эти года и месяца насчитывалось по 7 процентов от 100 злотых. Общая сумма составляет тысячу сто тридцать злотых и семнадцать гроши, а вместе с процентами тысяча двести тридцать семь злотых и пятнадцать гроши. Пошлина составила 12 медных рублей (гроши). А с процентом 33 медные рубли (гроши). Также была выплачена сумма в размере четырех злотых восьмидесяти девяти гроши за публикацию и оформление разногласия. Каждый день также оплачивалась сумма в размере восьмидесяти одного гроша в казну Судьи, который оформлял декрет, восемь злотых за использование казначейской бумаги, которую используют на указы и повестки, на целый процесс и обычную бумагу 24 злотых. Общая сумма, включающая в себя проценты, взносы, пошлины составляет три тысячи восемьсот семьдесят злотых и шесть гроши.
 
Страница 4 оборот
 
Габриель Дунин Вонсович выплатил сумму в размере двадцати одного злотого Франчишку Калинскому. Габриель хотел получить поля села Волицы. Тогда Каетан Тыминский выдал эту сумму Франчишку Калинскому, разрешая спор между двумя сторонами в Земельном Суде Староконстантиновского повята 19 октября 1825 года. Суд принял решение о том, что У. Тыминьский освобождается от сплачивания Франчишку Калинскому суммы в размере двух тысяч злотых, Габриель Дунин Вонсович по решению суда имел право пользоваться землёй села Волицы, но только после подписания контракта об аренде земель. Если Габриель не будет выполнять нужные указания и правила, земля судом будет изыматься. Он не имеет права не оплачивать аренду. Работа должна выполняться по плану, указанному в инвентаре. Указанный инвентарь составлен в традиционном акте девятого марта этого же года. В этом акте содержатся данные Дмитрия Явюка Грицка, Крамена Федька Степанишина и Фёдора Гарбатого. Их фамилии два раза указаны в инвентаре. Первый раз они упомянуты при описании работы с возами на лошадях, а второй без. Некоторые подданные работали постоянно с транспортом. Это: Захарко Сычук, Федько Хоменин, Ярмо Штольрин, Семён Кознезюк, Михайло Левчук и Тимко Мокузук. Таким способом получилась целая громада подданных. Они работали и оплачивали взносы. Потом создавался инвентарь работ, и возникло управление инвентарём. Инвентарь оформляется следующим образом:
 
Страница 5
 
ИНВЕНТАРЬ
Инвентарь хозяйства села Волицы в имении Вонсовичовых.
Эти имения Тыминским переданы в распоряжение Франчишку Калинскому. Инвентарь создан 20 Марта 1825 и соответствует всем установленным правилам. (Далее таблица: Имена, Фамилии подданных, Обязанности)

Страница 5 оборот
 
Работа на панщине и взносы, оплаченные подданными в околицы, согласно традициям села Волицы подсчитывались У. Якубом Опатовичем 19 марта этого же года. Это пример подсчёта выполненной работы и потраченных денег. Годовая сумма потраченных и заработанных финансов в селе Волицы.
(Далее таблица).
После подписания следующего инвентаря с правдивыми фактами и сумму, указанную в ним затраченную сумму в размере две тысячи шестьсот семьдесят четыре злотых и двадцать три гроши, я пошел к диспетчеру, заплатив 50 злотых. Затем по законам и традициям суда села Волицы и две тысячи пятьсот четыре злотых получил, а остаток выплатил на взносы. Суд распределили суммы согласно инвентарю, часть принадлежала Франчишку Калинскому и Габриелю Дунину Вонсовичу, не выключая хозяйства, принадлежащего В. Каетану Тыминьскему. После завершения власти Опатовича
 
Страница 6
 
в марте месяце следующего 1827 года должны быть изменения в распоряжении суммы. Подданные должны работать в следующем порядке. Каждый рабочий, как с гужевым транспортом, так и без транспорта должен выходить на работу на рассвете и заканчивать работу на закате солнца. Во время сбора снопов связывать их по четыре, а овощи по корзине. Молотить по одной копе, а овощи по полтора. Один день панщины, работая своим плугом и проорав морг (единица земли), считается как два рабочих дня. Часть рабочих должна поливать овощи. Работа должна быть выполнена за 9 дней. Работа разделена на дни – 6 дней даётся на озимь, а на овощи 7. Поданные должны работу выполнить за это количество дней, учитывая хорошую дорогу и свободное время от работы. Количество коп на гужевом транспорте – 40, а рабочие без гужевого транспорта – 30. Согласно обычаям необходимо высаживать свою рассаду (капусту), и поливать пока она не примется. Потом по собственному желанию собирать овощи и фрукты, злаки. Два раза в неделю. Выполняться также должны работы по ремонту дома. Работодатель разделял и работу в лесу согласно традиции (обычаям). Ставка дневная, как и ночная ставка определялась работодателем. Весь урожай, овощи, фрукты и снопы Габриель Вонсович должен зафиксировать и предоставить данные дому Тыминьского. Часть доходов от урожая и работы подданных будут оставлены для монарших налогов. Однако если бы не возникла такая потребность, по традиции работодатель должен будет выплатить сумму Управлению изымания налогов
 
Страница 6 оборот
 
Управление принудительного взыскания, улучшив экономическое состояние села Волицы согласно существующей традиции объявил о завершении традиций В. Опатовича. Эти изменения были записаны в двух экземплярах акта. Один экземпляр остаётся в управлении, а второй передаётся в суд. Эти акты посвящены статистике хозяйства, правовых земельных вопросов. Суд принял решение, что новой традиции (власти) никто не имеет права мешать согласно юрисдикции тысяча семьсот восемьдесят четвёртого года. Эти акты подписаны традиционной (согласно закону) росписью служащего Староконстантиновского Нижнего Земельного Суда и председателем Чолобевским. Этот документ дословно передан и занесён в акты Староконстантиновского Нижнего Земельного Суда.
Copyright MyCorp © 2024
Бесплатный конструктор сайтов - uCoz